ارقام مناسب پالو نیا در ارتفاعات کوهستانی شمال کشور

The study of adaptability and growth of different Poplar and Palownia clons in mountainos region north of Iran( sangdeh Mazandaran

به¬منظور جلوگیری از تخریب بیشتر اراضی جنگلی در حاشیه روستاهای مناطق کوهستانی و اراضی عاری از پوشش جنگلی، تعداد 11گونه و کلن از ارقام پرمحصول و تند رشد صنوبر و پالونیا جهت تعیین میزان سازگاری و موفقیت آنها انتخاب گردید و در ارتفاعات جنگلی فریم منطقه سنگده در استان مازندران نسبت به کاشت نهال از ارقام مورد نظر که بر اساس تجربیات و مطالعات اولیه حاکی از توان سازگاری، استقرار و تولید چوب مناسب آنها در این قبیل مناطق می‌باشد، اقدام شد. تعداد 75 اصله نهال از هر رقم به‌صورت گروهی 5×5 و در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شدند. در نهایت پس از اجرای طرح دریک دوره 5 ساله و با توجه به اندازه¬گیری¬های سالانه و تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها، از میان کلن‌ها و ارقام صنوبر و پالونیا کشت شده، کلن‌های Populus tremula, Populus trichocarpa, Populus euramericana 561.41, Populus euramericana 488 و Populus euramericana triploکه از توان استقرار و سازگاری مناسبی در منطقه مورد آزمایش برخوردار بوده و تولید قابل قبولی را نیز ارایه نموده اند، انتخاب و جهت توسعه و ترویج در این قبیل اراضی به سازمان های اجرایی و ترویجی و روستاییان مناطق معرفی می‌گردند. گونه پالونیا از استقرار و رشد مناسبی برخوردار نبوده و جهت کشت در این منطقه و در این مرحله، توصیه نمی‌شود. با این وجود بررسی بیشتر این گونه در آینده در منطقه مذکور پیشنهاذ میگردد

منبع:http://plant.ijbio.ir/article_684.html

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *