ابزار باغبانی،قیچی پیوند

اره زنجیری، اره موتوری، علف زن، چمن زن، داس موتوری، شمشاد زن، پمپ آب، تیلر، سم پاش، تیزکن اره زنجیری، دمنده و مکنده، آب پاش، شاخه زن، قیچی باغبانی

قیچی پیوند زنی امگا

قیچی پیوند زنی امگا

ابزار باغبانی

چاقو پیوند زن دو تیغ
چاقو پیوند زن دو تیغ
قیچی پیوند زنی امگا
قیچی پیوند زنی امگا

ارقام نهال اقاقیا -درخت اقاقیاارقام نهال انار -درخت انارارقام نهال انجیر-درخت انجیرارقام نهال انگور -درخت انگورارقام نهال بلوبری -درخت بلوبریارقام نهال به -درخت بهارقام نهال بید مجنون -درخت بید مجنونارقام نهال توت -درخت توتارقام نهال خرمالو -درخت خرمالوارقام نهال زردآلو Apricot Fruitارقام نهال زرشک – درخت زرشکارقام نهال زغال اخته -درخت زغال ا ختهارقام نهال سنجد-درخت سنجدارقام نهال سیب -درخت سیبارقام نهال شلیل -درخت شلیلارقام نهال صنوبر