کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae zaller

کرم گلوگاه انار

Spectrobates ceratoniae zaller

روشهای کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار

رعایت فواصل مناسب کاشت، شخم درختان در پائیز، تعیین فواصل مناسب آبیاری با توجه به بافت خـاک، سـن درخت و شرایط آب و هوایی، تغذیه مناسب درختان، استفاده از ارقام مقاوم ماننـد انـار اصـفهانی دانـه سـیاه، کنتـرل علفهای هرز و هرس علمی درختان همگی کمک می کنند که خسارت آفات، بخصوص کرم گلوگـاه انـار بـه حـداقل برسد.

 روشهای فیزیکی

جمع آوری منظم میوه های انار آلوده روی درخت و ریخته شده در کف باغ بصورت همگانی و نگهداری آنهـا در انبارها یا قفسهایی که با توری ریز پوشیده شـده انـد باعـث مـیشـود زنبورهـای پارازیتوئیـد از جملـه زنبورهـای تریکوگراما که آفت را از بین میبرد خارج شده و در باغ پراکنده شوند. اما حشرات بالغ کرم گلوگاه در قفسه انبار حبس شده و از بین بروند. علاوه بر میوه های انار، میوه های انجیر، پسته یا سایر درختانی که احیاناً در باغ وجود دارند را نیـز باید از کف باغ جمع آوری کرد. این عمل باعث میشود ذخیره زمستانه آفت در سال بعد کم شده و میزان خسارت وارد شده به محصول کاهش یابد . پرکردن  تاج میوه انار بوسیله گِل و حذف پرچمهای گُـل انـار بعـد از اوج تخـم گـذاری شب پره ها در ابتدای بهار نیز به کاهش میزان خسارت کمک زیادی میکند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *