کود

انواع کود | کود شیمیایی | کود آلی | کود بیولوژیک


کود ها در کشاورزی نقشی حیاتی ایفا می کنند و رشد مناسب هر گیاهی در خاک مستلزم استفاده از کود مناسب آن گیاه می باشد.

کود
کود

کودهای کشاورزی | ریز مغذی کشاورزی