خاک مناسب کاشت نهال گردو

خاک مناسب کاشت نهال گردو در چاله هايي که نهال گردو در آنها کاشته ميشود بايستي بعداز حفر چاله خاک آن را از انواع کودهاي حيواني و شيميايي غني کرد.هر چه عمق وقطر چاله ها بيشتر باشدبهتر است.اما معمولا بايد چاله هايي به عمق وقطر ۱-۲متر حفر کرد.وخاک مناسب وغني شده داخل آن ريخت.بهتر است

ادامه مطلب