روش کاشت درخت گردو شرایط نگهداری جهت باردهی تجاری

روش کاشت درخت گردو شرایط نگهداری جهت باردهی تجاری گردو درختي بزرگ وگسترده است.وبيشتر از هر درخت ديگر به نور نياز دارد.ودر قسمتهايي از درخت که نور بيشتري مي تابد از باردهي بهتري برخوردار است.ودر قسمتهاي داخلي که نور به آن نمي تابد گردوها ريز وکوچک ميشوند.درختان گردو بايد طوري کاشته شوند که فاصله بين

ادامه مطلب