صنوبر تبریزی

صنوبر تبریزی ویژگی های این درخت عبارتند از : تنه صاف و قد کشیده ، تاج دوکی و باریک ، شاخه هایی متمایل به تنه که تاج کاملا بسته ای را شکل می دهد و پوست خاکستری که در پیری متمایل به خاکستری تیره می شود . تبریزی به نام هایی چون تبریزی آق قواخ

ادامه مطلب