لیست سموم کنه کش

کنه کشها :
– حشره کش ابرون ( اسپیرومزیفن ) 240 سوسپانسیون ساخت بایر آلمان برای کنترل کنه جالیز وپنبه سفید بالک جالیز- به نسبت 400 سی سی در هکتاراین حشره کش بصورت غیر سیستمیک اثر کرده و از بیوسنتز لیپید جلوگیری میکند و روی رشد و باروری سفید بالک تاثیر میگذارد و نیز کشنده تخم است.این کنه کش خاصیت عبور از برگ را نیز دارد وسرعت تاثیر آن نسبت به انویدور سریع تر است.
– کنه کش باروک ( اتوکسازول ) ساخت سومیتو ژاپن – برای کنترل کنه قرمز اروپایی درختان میوه – یکی از بهترین کنه کشی است که در بازار وجود دارد. همراه با کنه کش آبامکتین سریعترین و مناسب ترین نتیجه را میدهد .مقدار مصرف 250 تا 500 سی سی در هزار
– کنه کش فلورامایت ( بایفنازیت ) ساخت کمترا SC 24% برای کنترل کلیه مراحل زیستی کنه قرمز و کنه تارتن دو نقطه ای میزان مصرف به نسبت 200 تا 500 سی سی درهزار
– کنه کش انویدور ( اسپیرودایکلوفن ) SC 24% ساخت بایر آلمان – برای کنترل کنه قرمز اروپایی -کنه زنگ و تارتن – 300 تا500 سی سی در هزار-روی پسیل پسته نیز تاثیر خوبی دارد.زمان اثر آن بعد از 5 تا 7 روز دیده میشود.
– کنه کش پراید ( فنازاکوئین ) SC 20% برای کنترل کنه قرمز اروپایی به میزان 400 سی سی در هزار

ادامه مطلب