نهالستان بادام

نهالستان بادام

نهالستان بادام-بادام فرانیس دیرگل-بادام شکوفه-قیمت نهال بادام دیرگل-نهال بادام فرانیس-طریقه کاشت بادام کاغذی-نحوه کاشت نهال بادام-نهال بادام پوست کاغذی-قیمت نهال بادام اصلاح شده-ارقام نهال بادام دیرگل مقاوم به کم آبی و سرما
بهترین نوع نهال بادام جهت مناطق سردسیر نهال بادام دیرگل میباشد-بادام مامایی-بادام شکوفه-بدام منقا-بادان ایدین-بادام ربیع-بادام آذر-بادام سوپر نوا

قیمت نهال بادام اصلاح شده 4000 تومان

بادام فرانیس دیرگل مقاوم به سرما و کم ابی
بهترین نوع نهال بادام رقم بادام دیرگل فرانسه برروی پایه بادام تلخ پیوندی اصلاح شده

بادام شاهرودی 12 دیرگل

بادام شاهرودی 21

کاشت بادام پوست کاغذی

قیمت بادام کاغذی 4000 تومان

میزان باردهی درخت بادام از سال پنجم تجاری میگردد هر درخت تا 10کیلو خشک محصول دهی دارد

ادامه مطلب
,