نهالستان گلابی

نهالستان گلابی

ارقام نهال گلابی شامل نهال گلابی اسپادانا،نهال گلابی درگز خراسان،نهال گلابی قرمز،نهال گلابی کوشیا،نهال گلابی شکری نهال گلابی اسپادانا نهال گلابی اسپادانا زمان رسیدن میوه: اواسط شهریور عمر مفید: 25 سال پایه: گلابی بذری نهال گلابی بیروتی گلابی بیروتی زمان رسیدن میوه: اوایل مرداد تحمل خشکی: نیمه متحمل عمر مفید: ۳5 سال جهت مشاوره و

ادامه مطلب